Nawoord

Ik heb dit boek, in eerste instantie, geschreven vanuit mijn roeping, om het belangrijke bestaan van Israël weer op de kerkelijke/christelijke kaart te zetten. Ik heb dit in bepaalde gevallen in vogelvlucht gedaan en ben soms niet al te diep op onderwerpen ingegaan, omdat ik bij het onderwerp van de vervangingsleer wilde blijven. Dat valt soms niet mee, omdat alles met elkaar samenhangt. Maar mijn doel was en is om u ervan bewust te maken dat er een vervangingsleer is! Daarbij besef ik dat het voor de één shockerend is, voor de ander zal het misschien nietszeggend zijn. Misschien zit u nu wel met meer vragen dan vóór het lezen van dit boek. Ik hoop dan in ieder geval dat u, met al uw vragen, aan de slag gaat! Ik heb dit boek ook geschreven ter bemoediging voor degene die, door te onderzoeken in Gods woord, bevestigd moesten worden in een ander denken dan de kerk. De kerk die het ons altijd zo geleerd heeft. Doe ermee wat u kunt verantwoorden bij onze hemelse Vader.

Het wil niet zeggen dat als je liefde voor Israël hebt, je tekort doet aan Jezus als unieke Verlosser. God verlangt ernaar om Zijn plan met de wereld te voltooien, om Zijn volk te verlossen en om de gelovigen uit de volkeren te verzamelen. Wat een heerlijk moment zal dat zijn als Jezus terugkomt en Zich bekend gaat maken als de beloofde Messias, de Koning der joden! Misschien kijkt u helemaal niet uit naar dat moment, omdat u het niet gelooft of misschien wel omdat Jezus nog geen Koning is over en in uw leven. Misschien mist u nog de zekerheid van het geloof omdat bepaalde tradities u ervan weerhouden om u te bekeren, om het offer van Jezus ‘aan te nemen’. Weet dan dat Jezus ook voor uw zonden aan het kruis gestorven is! Dat Hij ook voor u de dood heeft overwonnen, zodat een ieder die in Hem gelooft het eeuwige leven heeft. Eeuwig leven! Je zou toch dom zijn om zoiets af te slaan, om je eigen (traditionele) plan te trekken! Benut de tijd goed en wacht het vooral niet af! God verlangt ernaar dat u die keus maakt in uw leven, die ene simpele keus; “met je hart geloven en met je mond belijden” (Rom.10:9). Kies ervoor om Jezus te volgen. U zult er tot in eeuwigheid geen spijt van krijgen! Ik zeg niet dat het leven er makkelijker op wordt als je je bekeert, maar je hoeft het dan niet meer alleen te doen, omdat je gedragen wordt door de Almachtige. Zoals ik het in mijn boek al eerder heb aangegeven is dit het halve evangelie. Wel een heel belangrijk deel van het evangelie en daarom wil ik het ook benoemd hebben. Bekering is noodzakelijk om onderdeel uit te maken van het heilsplan van God. De hoofdzaak van het evangelie is niet onze behoudenis maar dat God tot Zijn eer komt. Maar voor ons is het zeer van belang dat we ons bekeren tot die levende God.

Ik hoor de ‘ja maars’ al, want zo`n evangelie past niet in bepaalde, door mensen verzonnen,  (kerk)structuren. Ik ken alle ‘ja maars’, want die hebben mij er ook zoveel jaren vanaf gehouden. Ik ken ook het onlosmakelijke rijtje; ellende-verlossing-dankbaarheid! En dat rijtje kan ik ook beamen, alleen niet in een vaste volgorde.

Als u alle bekeringsgeschiedenissen in het boek Handelingen leest dan moet u bij elke bekering maar eens bij uzelf afvragen; “in hoeverre had deze persoon al ellendekennis voordat hij het offer van Jezus aannam?” Deze personen zouden in onze tijd, door bepaalde mensen, bestempeld worden dat ze met een gestolen Jezus rondlopen. Maar is dat zo? Kun je daadwerkelijk Jezus in je hart stelen? Nee natuurlijk niet! Iets wat je aangeboden krijgt, kun je niet stelen!  Jezus, Die Zichzelf aanbiedt, kan niet gestolen worden, maar alleen aangenomen worden!  Voor degene die denken; “wat een goedkoop evangelie” zal ik het nog sterker vertellen; “het is namelijk compleet gratis”! Het heet ook niet voor niets 'de blijde boodschap'!

Als u dit eenvoudige evangelie niet gelooft dan bent u misschien nog wel christelijk maar geen ware gelovige! U kunt (voor de buitenwereld) nog zo vroom leven, uw hele leven wijden aan de kerk, maar geen levende relatie hebben met God. Dan zult u straks gewoon naast uw ongelovige buurman voor Gods troon staan en hetzelfde oordeel krijgen. Wordt wakker lieve mensen, God houdt van u. Het geloof is door de mensen moeilijk gemaakt, niet door Jezus! Het is zo eenvoudig dat we moeten worden als een kind. Wees eerlijk, het is eigenlijk zo eenvoudig dat we het daarom niet geloven?!  “Geloof in de eenvoud die in Christus is” staat er in 2Kor.11:3. Als geloof en bekering zo moeilijk waren geweest, en wij er helemaal niks aan konden doen, waarom heeft God dan evangelisten deze wereld ingezonden? God verlangt er ook zó naar om uw Koning te mogen zijn! Daarvoor gaf Hij Zijn eigen Zoon, zodat de weg, voor ons zondige mensen, vrij is gemaakt om tot de Vader te komen. Denk daarbij aan het voorhangsel dat scheurde en zo de weg vrijmaakte naar het Heilige der Heiligen. Jezus heeft door Zijn offer die weg vrijgemaakt en als u dat niet gelooft dan betekent het dus dat u eigenlijk zegt dat Jezus voor niets aan het kruis gestorven is! In uw ogen zou Hij voor iedereen die zich bekeert opnieuw moeten sterven. U draait het om, want door Jezus is alles volbracht! Wij kunnen er niets aan toevoegen, wij hoeven alleen maar te geloven! Ouders, wijs uw kinderen er al van jongs af aan op, dat ze een persoonlijke keus moeten maken in hun leven. Een persoonlijke keus, om Jezus te volgen. Alleen naar de kerk of christelijke gemeente gaan is niet genoeg. Je kan er oud mee worden, maar niet eeuwig leven!

Vandaag de dag zijn er heel wat kerkmensen uit een bepaalde geloofsgemeenschap die eerst willen weten of ze uitverkoren zijn. Pas als ze dat weten kunnen ze ernaar gaan leven. Nou, zo werkt het niet, want God vraagt gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid aan Zijn oproep tot bekering. En ja, het is God Die het werkt in mensenharten, maar het is en/en. Geloof en bekering is 100% Gods genade en 100% eigen wil. Als je je bekeerd hebt, dan kun je alleen maar zeggen dat het door Gods genade kon. Als je je (nog) niet bekeerd hebt, dan kun je alleen maar zeggen dat het aan jezelf ligt. Het probleem van veel mensen is dat ze die twee dingen door elkaar halen en omdraaien. Dan krijg je bijvoorbeeld dat een onbekeerd iemand gaat zeggen dat God het moet doen. Een bekeerd iemand zal het daarentegen nooit omdraaien, want dan zou diegene moeten zeggen dat de bekering iets van zichzelf is, wat ie helemaal zelf heeft gedaan. Dit is niet iets wat je uit de mond van een wederomgeboren zondaar zult horen.

Wacht met uw bekering niet omdat u er nog niet klaar voor bent, omdat u uzelf nog niet zondig genoeg voelt. Wacht niet, want u zult er nooit klaar voor zijn of zondig genoeg. U bent een zondig mens en ook na uw bekering zult u, jammer genoeg, zonden blijven doen. Alleen mag u dan wel weten dat die zonden al vergeven zijn door Zijn bloed. Dat klinkt, voor onbekeerden, als een vrijbrief. Het is echter totaal niet zo! Als ik uit ervaring mag spreken dan is het zo, dat ik Jezus niet teleur wil stellen, omdat Hij Zijn leven gaf voor mij. Ik wil helemaal geen zonden meer doen, maar doe ze, bewust of onbewust, steeds weer. Dat is een strijd die pas op zal houden als God mij thuishaalt. Het is die strijd die Paulus beschrijft in de brief aan de Romeinen; “Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik” (Rom.7:19). Als je tot het besef komt, dat al je zonden zijn vergeven, dan wil je niets liever dan God dienen! Als je beseft dat Jezus voor jouw fouten en verkeerde dingen Zijn leven heeft gegeven, dan wil je Hem ook geen verdriet meer doen of teleurstellen!

Nogmaals, onderzoek Gods woord en waak ervoor dat u geen gebrek heeft aan kennis. Jezus kon de verzoekingen van satan in de woestijn weerstaan, omdat Hij Zich kon ‘verdedigen’ met Gods woord!  Laat u alstublieft niet verleiden door vrome praat, dat wij niets kunnen en dat we moeten afwachten tot God het (hopelijk) gaat doen. Het klinkt allemaal vroom, maar zo zijn er al velen misleid. Het is een list van satan zodat er al velen onbekeerd gestorven zijn. En onbekeerd voor een rechtvaardig God verschijnen en rekenschap af moeten leggen van al je zondige daden, zonder dat je door Jezus wordt vrijgepleit, zal geen fijn oordeel zijn. Echter moeten we hiermee ook niet beginnen als we iemand het evangelie (willen) vertellen. Daarmee maak je het een goedkoop evangelie dat alleen maar als ontsnappingsclausule voor het komende oordeel zou zijn. Eigenlijk is dit ook niet het evangelie, 'de blijde boodschap'.
Door het evangelie zo te brengen zou je God alleen maar met opgeheven, vermanende vinger zien staan. Terwijl Hij in werkelijkheid met open armen op je staat te wachten. Net als de vader van de verloren zoon. Het is niet voor niets feest in de hemel als een zondaar zich tot God bekeert!  Is het voor u ook al feest in de hemel geworden? Voor degene die dat mogen weten, die mogen weten een kind van de levende God te zijn, is mijn laatste oproep; “besef dat u een zoon of dochter bent van de God van Israël en handel daarnaar, maar besef ook hoe belangrijk het bestaan van Israël in deze wereld is voor ons allemaal!”

Mijn verlangen is, dat dit boek een zegen zal zijn voor velen. Dat ik hiermee de zegen, die ik ontvangen heb uit genade, door mag geven aan u. Het is mijn verlangen, dat de God van Abraham, Izak en Jakob alle eer ontvangt die Hem toekomt! Dat u de God van de Bijbel meer en meer gaat leren kennen als de God van Israël. Ik ben dankbaar dat ik door middel van het schrijven van dit boek als een instrument van God mag functioneren. Ook al valt dat niet altijd mee, toch mag ik mij gedragen weten door Hem!

In het bijzonder wil ik mijn lieve vrouw bedanken voor al haar geduld met mij. Zowel vóór als ná mijn bekering. Ik wil je bedanken voor je gebed, ook toen ik nog onbekeerd was. Jouw aanhoudende gebed voor mij is verhoord! Hem alle eer! Bedankt voor al die tijd dat ik kon en kan onderzoeken en aan dit boek kon werken. Misschien wel eens tot vervelends toe! Je bent voor mij een enorme steun en ik waardeer je luisterende oor. Wat zijn en worden we gezegend in alles! Aan God alle eer! Het is een zegen dat we samen het verlangen hebben om de levende God te willen dienen. Dat we samen liefde voor Israël en het joodse volk hebben ontvangen en dat we ons laten leiden door Hem.

Lieve kinderen, ook voor jullie is er een hoop veranderd sinds God in mijn leven is gekomen. Ineens draait alles in huis (nog meer) om God, Jezus en Israël, omdat we elkaar, als jullie ouders, versterken in ons geloof. Ik geniet van jullie eerlijkheid en hoe jullie, als een kind, geloven. Mijn hoop en gebed is, dat we nog vele jaren mogen genieten van elkaar en dat we, ook als gezin, een licht mogen zijn voor iedereen die om ons heen staan en zijn!

Een speciale dank voor de broeders en zusters die om mij heen staan, die voor mij bidden en waarmee ik een geestelijke relatie heb. Die mij geestelijk ondersteunen en bijstaan. Het is heerlijk om een geestelijke familie te hebben waar je alles mee kan delen en bespreken. Om van elkaar te leren en elkaar op te bouwen in het geloof. Ik hoop dit nog vele jaren met jullie te kunnen en te mogen doen!

Boven alles wil ik God de Vader loven en danken voor wie Hij voor mij is! Jezus loven, eren en danken voor het lijden wat Hij voor mij heeft gedaan! En de heilige Geest danken dat Hij mij de inzichten heeft gegeven! Dat Hij mij wil leiden in alles wat ik doe en nog hoop te gaan doen.

Ik bid u allen Gods zegen toe, Zijn leidende hand, Zijn rust en shalom in uw hart. Voor nu en tot in alle eeuwigheid.   Amen!                                                                                                                        
                                                                                                     

Michiel de Bruin