4 Letterlijk of geestelijk

Door de vervangingsleer is de kerk alle beloften en profetieën gaan vergeestelijken en zo op zichzelf gaan toepassen. Vreemd eigenlijk, want er staat toch duidelijk dat we de profetieën letterlijk moeten nemen (Hand.3:17-21). Zo zijn bepaalde letterlijke verwachtingen verloren gegaan. Zoals bijvoorbeeld de verwachting dat Jezus letterlijk terug zal komen op de Olijfberg om als Koning van en over Israël te regeren vanuit Jeruzalem. Het is dát Koninkrijk waar de engel Gabriël het over had toen hij tegen Maria zei dat; “God de Heere Hem(Jezus) de troon van Zijn vader David zal geven, en Hij(Jezus) zal over het huis Jakobs(Israëls) Koning zijn” (Lukas 1:32b-33a). Als je stuk voor stuk de lofzangen leest van Maria, Zacharias, Simeon en Anna dan komt bij allen naar voren dat ze de letterlijke verlossing, verheerlijking en redding van Israël verwachten door de aangekondigde komst van Zijn letterlijke Koninkrijk (Luk.1:54-55, Luk.1:70-75, Luk.2:25b, 32 en 38b). De boodschap van Luk.1:54 vind ik wel heel treffend nl; “door Jezus te zenden heeft God het opgenomen voor Israël”. Maar ook de boodschap die de engel tegen Jozef zegt over Jezus; “Hij zal Zijn volk(Israël) zalig maken van hun zonden” (Matt.1:21). Het gaat hier over de Koning van de joden! Ja, Jezus zal zelfs letterlijk Koning zijn over heel de aarde (Zach.14:9). Leeft u ook met deze verwachting? Zo niet, wat is uw geloof dan leeg, want wat is een geloof zonder verwachting? In de eerste gemeenten na Christus leefden de gelovigen namelijk  nog wel met deze verwachting, zij onderzochten dagelijks de Schriften (Hand.17:11). Deze Schriften waren het oude testament met alle beloften en profetieën over het komende Koninkrijk. Het nieuwe testament bestond toen nog helemaal niet, dat moest nog geschreven worden!

Ook Petrus schrijft het in zijn tweede brief, dat we alert moeten zijn op wat er door de profeten voorheen gesproken is (2 Petrus 3:1-2). De profetieën zijn nog springlevend!

Door de leer van Augustinus is deze Bijbelse leer van het letterlijke Koninkrijk, in de Bijbel ook wel het 1000-jarig rijk genoemd, bijna overal verdwenen in het christendom. Augustinus leerde dat het 1000-jarig rijk al was begonnen na de geboorte van Jezus. Hij verwachte daardoor dat het bij de wederkomst van Jezus gelijk klaar was met deze wereld. Dat dan gelijk de oordeelsdag aan zou breken en dat alles dan vernieuwd zou worden. Maar pas na het letterlijke Koninkrijk, met Jezus op de troon, breekt de tijd aan van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde is trouwens wel het uiteindelijke einddoel in Gods heilsplan, dat moeten we wel voor ogen blijven houden. Het 1000-jarig rijk is een tijdsvak in Gods wonderlijke heilsplan. Door Augustinus wordt dus heel het letterlijke Koninkrijk overgeslagen en leren er, vandaag de dag, nog steeds heel veel (kerk)mensen dat als Jezus verschijnt, meteen de oordeelsdag aanbreekt. Wat wordt Jezus hierin tekort gedaan. Zijn Koningschap wordt hiermee gewoon overgeslagen!

Door dit soort foute leringen zijn er vandaag de dag veel (kerk)mensen die niet meer geloven dat Jezus letterlijk terug gaat komen op de wolken en Zijn voeten zal zetten op de Olijfberg terwijl het toch duidelijk beschreven wordt in o.a. Zach.14:4, Daniël 7:13-14 en Ezech.43:1-2. En als Jezus opgevaren is naar de hemel dan zeggen de mannen in witte kleding tegen de discipelen; “zoals u Hem naar de Hemel hebt zien gaan zo zal Hij ook weer terugkomen” (Hand.1:11-12). Neem en lees de Bijbel alstublieft letterlijk, want anders raakt u verstrikt in allerlei dwaalwegen.

Het Koninkrijk waarin Jezus als Koning zal regeren (Ez.37:21-22 en 25-28), ook wel het 1000-jarig rijk genoemd, wordt o.a. beschreven in; Ps.110:2, Jes.2:1-5, Dan.7:13-14,Micha 4:1-7, Zach.9:10, Zach.14:9, Matt.24:14, Lukas 17:20-37, Lukas 21:31, Hand.1:3 en 6, Hand.8:12, Hand.19:8, Hand.20:25, Hand.28:23, Hand.28:31. Zoals ik al schreef zal pas ná dit 1000-jarig rijk de nieuwe hemel en de nieuwe aarde uit de Hemel neerdalen (Jes.65:17, Jes.66:22, 2Petr.3:16, Openb.21:1). De periode van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde wordt vaak in de kerk geleerd als het 'geestelijke' Koninkrijk. Toch zijn er, zoals ik al eerder schreef, vandaag de dag nog steeds kerkgenootschappen en gelovigen die niet geloven in het komende letterlijke Koninkrijk, het 1000-jarig rijk (Messiaanse rijk), met Koning Jezus op de troon. Het is weggelaten in de apostolische geloofsbelijdenis als ook in de geloofsbelijdenis van Nicea. Maar deze gelovigen bidden het (onbewust) wel als ze het ‘onze Vader’ bidden!? Want welk Koninkrijk zou Jezus bedoeld hebben met; “Uw Koninkrijk kome”? Wist u trouwens dat de geloofsbelijdenis van Nicea opgesteld is door alleen maar kerkvaders? Er mocht geen één jood bij aanwezig zijn en de voorzitter was Constantijn de Grote! Het was een christelijke aangelegenheid die niets meer met het jodendom te maken wilde hebben. De kerk bepaalde vanaf nu hoe je moest geloven!

Sommige kerkgenootschappen die, vandaag de dag, niet in het komende 1000-jarig rijk geloven, beweren, dankzij Augustinus, dat we nu al in het 1000-jarig rijk leven. Het duurt ondertussen al wel ruim 2000 jaar?? Ik snap wel hoe die gedachte versterkt is. Want toen keizer Constantijn de Grote zijn gehele rijk uitriep tot christelijk, hielden de vervolgingen voor de (christelijke) gelovigen in die tijd op. En, zo zei men, als zelfs de keizer christelijk geworden is dan moet het 1000-jarig (vrede)rijk wel aangebroken zijn. Maar nu we ruim 2000 jaar (kerk)geschiedenis terug kunnen kijken, moeten we toch concluderen dat we nu nog niet in het 1000-jarig (vrede)rijk leven. De duivel is nog niet gebonden (Openb.20:1-3) en gaat rond als een briesende leeuw.
De Bijbelvertalers hebben trouwens boven het Bijbelgedeelte ‘vrederijk’ gezet, maar in heel de Bijbel wordt het zo niet genoemd. Het zal namelijk een rijk zijn van vrede en gerechtigheid waarin Jezus zal regeren met een ijzeren staf (Gen.49:10, Ps.2:9, Ps.110:2, Openb.2:27, Openb.12:5, Openb.19:15). Waardoor het op den duur wel vrede zal worden vanuit Jeruzalem en elke knie zich zal buigen voor Hem!

Het visioen wat Daniël kreeg was het visioen van de 2de komst. Hij zag Jezus verschijnen op de wolken en Zijn Koninkrijk stichten (Daniël 7:13-14). Dit kan nooit over Zijn eerste komst gaan, want toen is Jezus weggenomen door de wolken,terwijl Hij in dit visioen juist verschijnt op de wolken! Het gaat hier over de letterlijke terugkeer van Jezus als Koning van Israël, Die zal gaan regeren vanuit de Tempel in Jeruzalem. We kunnen dus wel concluderen dat er nog een 3de Tempel gaat komen! Zo worden er in Ez.40-43 de maten gegeven van de tempel. Deze maten komen niet overeen met de maten van de tempel van Herodes in de tijd van Jezus eerste komst. De maten in Ezechiël zijn de maten van de 3de tempel die er zal zijn in het 1000-jarig rijk.
Ik heb het al eerder aangehaald, maar het frappante is, dat er heel veel gelovigen zijn, die wel in Jezus geloven, maar niet in Zijn terugkomst als Koning op de Olijfberg. Deze groep gelovigen geloven dat de oordeelsdag gelijk aanbreekt met Zijn wederkomst. Bijzonder is dat Moslims er meer mee bezig zijn dan de meeste christenen. Omdat zij toch wel bang zijn voor Zijn eventuele letterlijke komst als Koning hebben zij de Gouden poort (ook wel Oostpoort of Schone poort) dichtgemetseld. Omdat het is voorzegd dat Hij, vanaf de Olijfberg, daardoor naar binnen zal gaan bij Zijn wederkomst (Ez.43:1,2 en 4). Ook hebben ze er een begraafplaats voor gemaakt. Omdat een jood niet zomaar over een moslimbegraafplaats zal gaan, denken ze Hem zo tegen te kunnen houden. Hoe bedoel je; ‘geestelijke strijd’! Deze geestelijke strijd leeft niet of nauwelijks in het christendom. Men is zich hier niet zo bewust van, maar het is oorlog in de hemelse gewesten! Het is natuurlijk wel diep triest dat in feite moslims, de letterlijke komst van Jezus, meer verwachten dan de meeste christenen!

Jezus heeft, na Zijn opstanding, zijn discipelen onderwezen over het komende Koninkrijk, 40 dagen lang! (Hand.1:3b). Na afloop vragen ze; “Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen?” (Hand.1:6). Over welk Koninkrijk zal Jezus het dan gehad hebben? Over een geestelijk Koninkrijk? Nee, het ging over het letterlijke herstel van het Koninkrijk voor Israël! De discipelen vroegen het toch ook; “of het in deze tijd ging gebeuren”? Met andere woorden; “gaan wij het nog meemaken?” Deze vraag stelden ze niet omdat ze dom waren, alsof ze na 40 dagen onderwijs er helemaal niks van begrepen hadden. Nee, deze vraag stelden ze, omdat ze vol verwachting waren van de verlossing van Israël en het komende Koningschap van Jezus! Het kan elk moment aanbreken, het tijdstip is bij de Vader bekend (Matt.24:36,Mark.13:32,Hand.1:7).
Misschien gaat u nu ook de Emmaüsgangers beter begrijpen die, net als al die anderen, een enorme teleurstelling te verwerken hadden, omdat ze Jezus echt als de beloofde Messias hadden herkend en geloofd. Ook zij leefden in de verwachting van het beloofde herstel van Israël en toen werd Jezus vermoord. In hun ogen was dit nu de zoveelste geweest Die had gezegd dat Hij de Messias was en was het op niets uitgelopen. Maar dan krijgen ze (onverwachts) van Jezus Zelf onderwijs en gaan ze zien dat deze dingen moesten gebeuren en dat het letterlijke Koninkrijk met Zijn 2de komst (wederkomst) aanbreekt.

Leeft u ook in diezelfde verwachting of vindt u het belangrijker dat de mensen alleen maar over Jezus moeten horen en zwijgt u over het komende Koninkrijk? Dan verkondigt u een half evangelie! Dan maakt u van Jezus alleen maar een ticket voor naar de hemel. Oftewel een zeer arm evangelie! Jezus kun je niet gebruiken, of liever gezegd, misbruiken als ontsnappingsclausule voor het oordeel van God en een vrijwarig voor de hemel.  En voor sommigen misschien wel een schokkend gegeven, maar de hemel is voor gelovigen ook geen eindstation. Het is een 'tussenstation' voor de gelovigen die overleden zijn tot aan de dag van  Jezus' wederkomst. Het einddoel van Gods heilsplan is het herstel van alle dingen, begonnen met het offer van Jezus aan het kruis. Het zal uiteindelijk worden zoals het was, zoals God alles geschapen heeft. Dus een volmaakt (eeuwig) leven op de vernieuwde aarde zoals bij Adam en Eva voor de zondeval. 

In de Bijbel bestaat het evangelie uit 2 belangrijke ‘onderdelen’, nl; dat we Jezus Christus moeten verkondigen maar ook het komende Koninkrijk (Matt.24:14, Hand.8:12, Hand.19:8, Hand.20:25, Hand.28:23 en 31).
Dit laatste, de verkondiging van het komende Koninkrijk, wordt eigenlijk zelden of nooit verteld met evangeliseren. Terwijl Jezus dit Zelf wel deed! (Lukas 4:43, Lukas 8:1). Men verkondigt tegenwoordig alleen Jezus. Is dat dan zo verkeerd? Het is natuurlijk niet verkeerd om de mensen over Jezus te vertellen, maar Jezus vindt het ook zo belangrijk dat we Hem als Koning verwachten en niet alleen zien als Diegene Die voor onze zonden aan het kruis stierf.
Ik snap ook wel dat het niet meevalt om bijv. bij een moslim aan te komen met het verhaal dat Jezus een Jood is, dat Jezus Koning wordt over Israël en dat Hij gaat regeren vanuit (een joods) Jeruzalem. Dat, als hij in Jezus gelooft, hij dan gelooft in de God van Israël en dat een jood dan zijn oudste broeder is. Hij zal en kan Jezus veel makkelijker aannemen zonder Israël! Moeten we (de wereld) de  hele of de halve waarheid verkondigen? U mag het zeggen.

Je kunt Jezus niet los zien van Israël en je kunt Israël niet los zien van Jezus! In Jezus geloven en vervolgens niets met Israël, Jeruzalem en de Joden hebben kan, Bijbels gezien, gewoon niet. Ziet u Jezus er wel los van dan zet ik u aan om God te smeken of Hij u de liefde voor Zijn volk in uw hart wil geven. Ik heb niet de roeping gekregen om mijn liefde voor Israël aan u door te geven, maar ik heb wel de roeping gekregen om Gods liefde voor Israël aan u door te geven!  In Jer.29:11(NBG) staat het zo duidelijk en mooi; “Mijn geluk voor jullie(Israël) staat vast, niet jullie ongeluk”. En in Jes.49:16 zegt God zelfs over Jeruzalem; “Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd”. Het is dan ook mijn verlangen dat u ervan bewust wordt hoeveel God (nog steeds) van Israël houdt en dat u in die God, de God van Israël, gelooft. Het zou toch ons grootste verlangen moeten zijn om te houden van en lief te hebben waar God van houdt en wat Hij lief heeft?! Er zijn ook veel gelovigen die leren dat God de draad weer oppakt met Israël nadat de kerk tot zijn volheid gekomen is. Die gedachte is een slaappil! God heeft de draad met Israël al opgepakt en Zijn heilsplan van herstel, volgens Ezechiël 37, is volop bezig. We leven al verder in Gods heilsplan met deze wereld dan de meesten doorhebben. Wat doen we God hierin tekort! Mede-gelovigen, wordt wakker!

 

Een ander moeilijk punt vind ik, dat er met evangeliseren meestal alleen het nieuwe testament wordt uitgedeeld. Alsof het oude testament er niet meer toe doet. Als ik daar wel eens naar vraag dan krijg ik steevast te horen; “het is belangrijker dat men Jezus leert kennen en het oude testament ontdekken ze dan nog wel een keer”. Alsof het oude testament een geschiedenisboek is en er eigenlijk niet meer toe doet! We hadden al gezien dat de eerste gemeenten volhardend waren in het onderzoeken van het oude testament. Het nieuwe testament is voor ons alleen maar een aanvulling op het oude testament en een bevestiging van de profetieën. Jezus Zelf onderwees vanuit het oude testament. Evenals de apostelen, maar ook Paulus predikte vanuit het oude testament om te benadrukken dat we de profetieën letterlijk moeten nemen en dat de beloofde Messias ook daadwerkelijk, volgens de profetieën, als Lam ter slachting is geleid.
De evangelietoespraak van Petrus op het pinksterfeest (Hand.2:14-36) is alleen daarom al de moeite waard om te lezen; evangeliseren alleen vanuit het oude testament! Petrus haalt alleen maar de profetieën aan. Maar ook in Handelingen 3 komt duidelijk naar voren dat we de profetieën serieus en letterlijk moeten nemen, want alle dingen zullen hersteld worden in het 1000-jarig rijk (Hand.3:17-21).
Dit geeft al weer aan dat het oude testament nog springlevend is. Het staat boordevol beloften en profetieën die nog uit moeten komen! Net zo letterlijk als de profetieën die al uitgekomen zijn! U zou de kleine profeten (weer) eens moeten lezen, en dan met het oog op het letterlijke herstel van Israël. Er gaat een wereld voor u open!

Als u niet gelooft in de letterlijke 2de komst van Jezus als Koning en dat Hij dan letterlijk gaat regeren over deze aarde vanuit Jeruzalem, dan geeft u eigenlijk aan dat Hij bij Zijn eerste komst gefaald heeft. Ik zal dit uitleggen; God stuurde Zijn Zoon naar de aarde om de zonden van de wereld op Zich te nemen, zodat wij behouden kunnen worden (Lukas 9:56, Joh.3:17, Joh.12:47, 1Joh.4:14). Ook zou Jezus, volgens de profetieën, als Koning van en voor Israël komen. Maar omdat Hij door Zijn eigen volk afgewezen is, zou in feite Zijn komst als Koning mislukt zijn. U snapt wel dat dit niet klopt, want God faalt nooit! Jezus zal, bij Zijn 2de komst, als Koning komen en blijven!

Het valt mij op dat door veel mensen de eerste helft van de profetieën letterlijk wordt genomen, maar de tweede helft wordt vergeestelijkt. Maar let op, want zo letterlijk  als de eerste komst is opgetekend, zo letterlijk staat ook Zijn tweede komst (met alles wat erbij komt) opgetekend! Aan ons, als gelovigen uit de heidenen, de taak om Israël voor te bereiden op de komst van hun Koning (Jes.49:22, Jes.57:14, Jes.62:10).

In de hiervoor genoemde teksten komt naar voren dat we stenen op moeten ruimen. Nou, en er liggen nog heel wat stenen op de weg van het christendom t.o.v. Israël! Laten we daar eerst maar eens mee beginnen, zodat we ze jaloers kunnen maken. Niet door ze het evangelie van Jezus in te peperen, want daar falen we al 2000 jaar in, maar om schuld te belijden voor alle onrecht dat wij ze in naam van Christus, kruis en kerk hebben aangedaan en ze vertellen dat; ‘hun God, Koning is’ (Jes.52:7). Maar daarover meer in hoofdstuk 8.
Als je je erin gaat verdiepen en je mag er licht over ontvangen, dan is Gods heilsplan zo wonderlijk, maar ook zo ondoorgrondelijk. Je raakt steeds meer verwonderd! De bedekking(verblinding) die Israël heeft, het niet zien dat Jezus de beloofde Messias is, heeft er alles mee te maken dat God hen Zelf die bedekking gegeven heeft (Jes.29:10-11a, Rom.11:8).

En weet u waarom die bedekking er is? Als gelovige uit de heidenen moet u zich daar zéér bewust van worden en zijn! Israël heeft die bedekking gekregen omwille van ons, zodat wij, in de tussentijd van Jezus eerste tot Zijn tweede(definitieve) komst,  de kans hebben en krijgen om tot geloof te komen in Hem (Lukas 21:24, Rom.11:25).

Als je dit goed tot je door laat dringen, dan ga je beseffen, dat zij(Israël) verdrukt worden  omwille van ons! En dat al 2000 jaar! Want, zo zegt Gods woord; ‘pas als de volheid van de heidenen er zal zijn, dan zal de bedekking wegvallen’ (Rom.11:25). Dan zal Jezus de Messias verschijnen op de wolken en neerdalen op de Olijfberg. Om Zich vervolgens als eerste bekend te maken aan Zijn eigen broeders. Jozef is hier een heel mooi beeld van Jezus. Als hij zich bekend maakt aan zijn broers dan moeten eerst alle Egyptenaren (heidenen) het vertrek verlaten. Pas dan maakt hij zich aan zijn broers bekend. Zo zal het ook gaan als Jezus terugkomt. Hij maakt Zich eerst aan Israël bekend en dan zullen de schellen van hun ogen vallen en zullen ze zien Wie ze doorstoken en afgewezen hebben (Zach.12:9-11, Joh.19:37, Openb.1:7).

Het meest schokkende aan het beeld van Jozef, als type van Jezus, vind ik dat zijn broers hem niet meer herkenden. De egyptenaren hadden Jozef zo veranderd dat hij was geworden als een egyptenaar. Geldt dit ook niet voor de kerk? Jezus is net als Jozef door zijn eigen broers afgewezen en daardoor naar de heidenen gegaan. De kerk heeft Jezus de afgelopen 2000 jaar zo veranderd dat Hij door Zijn eigen volk (broers) niet meer herkend  wordt als hun eigen Messias! De kerk heeft Israël niet tot jaloersheid kunnen wekken en heeft van hun Messias een identiteitloze Verlosser gemaakt Die ze onmogelijk konden en kunnen herkennen! Een zeer pijnlijke en beschamende conclusie voor de kerk naar het joodse volk toe! Maar bovenal naar de God van Israël!

Wanneer het moment zal plaatsvinden dat Jezus terugkomt weten we niet, dat weet alleen de Vader (Hand.1:7). Daarom moet u te alle tijden bereid zijn, want als de bedekking van Israëls ogen afvalt dan zal ook de volheid van de heidenen er zijn. Zorg ervoor dat u bij de volheid van de heidenen mag horen! Bekeert u tot de levende God nu het nog kan!

Zie met vreugde uit naar het moment dat Jezus verschijnt en Zich als Koning vestigt in Jeruzalem. Als u Hem zo verwacht dan bent u als een van de wijze maagden. Dan komt de Koning en het letterlijke Koninkrijk niet onverwachts. Blijf Hem daarom verwachten en leef ernaar, al biddend voor de vrede van Jeruzalem. En die gaat er zeker komen!