Home

Gods wonderlijke verbond

Door eeuwen van diverse dwalingen in het christendom is Israël voor het grootste gedeelte van de kerk, geworden tot een steen des aanstoots, een blinde vlek. Veel christenen hebben niets of heel weinig met Israël en/of het joodse volk, terwijl zij wel geloven in de God van Israël. Hoe kan dat? Waarom en vooral waardoor is die desinteresse ontstaan? We leven in een tijd dat het joodse volk weer thuiskomt. Volgens de profetieën hèt teken van God dat Hij is opgestaan om Zich over Sion te ontfermen. Een keerpunt in de (wereld)geschiedenis. De foto op deze pagina is een detail van de Kotel (klaagmuur). Het feit dat hier vandaag de dag joden (kunnen) bidden, is een teken van Gods trouw en een bewijs dat God vasthoudt aan het verbond dat Hij met Abraham, Izak en Jakob gesloten heeft. Het is dàt verbond dat de kerk zichzelf bewust of onbewust is gaan toe-eigenen en daardoor Israël uit Gods heilsplan heeft geschrapt. Maar heeft de kerk die unieke plaats van Israël daadwerkelijk overgenomen? En zijn kerkelijke waarheden daardoor nog wel Bijbels?

Het toe-eigenen van dit verbond, noemen we de vervangingstheologie of ook wel de vervangingsleer. Deze vervangingsleer heeft voor het joodse volk weinig goeds opgeleverd, want het heeft (mede door die vervanging) een geschiedenis achter de rug van eeuwenlange vervolgingen, grotendeels door de kerk. Het antisemitisme neemt wereldwijd (weer) toe, ook binnen het christendom!

Wat te doen nu de kloof tussen christendom en jodendom niet meer te overbruggen is? Ook de opdracht om het joodse volk jaloers te maken is niet gelukt, is deze alsnog te vervullen?  Vragen die we pas kunnen beantwoorden als we weten wat precies de vervangingsleer is en wat de gevolgen ervan zijn. In dit boek wordt het ontstaan en de dwaling van deze kerkleer uiteengezet. Ook wordt het belangrijke bestaan van het joodse volk in deze wereld belicht.

Het wordt tijd dat de christelijke wereld wakker wordt en gaat inzien dat Gods wonderlijke verbond nog steeds geldt voor Israël en niet voor de kerk!

Michiel de Bruin